Impressum

Websitebeheerder

Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38
33034 Brakel
Duitsland
Telefoon +49 5272 608-0
Fax +49 5272 608-300

Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Franz Schneider Brakel
Beheersmaatschappij met beperkte aansprakelijkheid)
Vertegenwoordigingsbevoegde bedrijfsleiding: Jürgen Hess, Tobias Gockeln

Handelsrechtbank: Amtsgericht Paderborn
Handelsregisternummer: KG HRA 2751, GmbH HRB 4425
BTW-nummer overeenkomstig § 27 a van de Duitse belastingswet: DE125482801

Realisatie

Project Management
Oliver Lemm

Concept + Design
salient doremus, Frankfurt
attoma Berlin GmbH, Berlin
Christian Riepe

Programmering
salient doremus, Frankfurt
Andre Meier

Redactie
Oliver Lemm
Leonie Holtemeyer
Jasmin Jouhar
Julia Löwrick
attoma Berlin GmbH, Berlin
Studio Gehrmann, Berlin

Gegevensmanagement
Viviane Kreylos
Alina Konerding

3D-visualisering
DigitalCoreGraphics, Wilhelmshaven
studio gehrmann, Berlin
Graphic Group, Bielefeld
xoio GmbH, Berlin

Fotographie
Attila Hartwig, Rafael Neff, Timm Rautert, Tobias Schniedermeier, Olaf Becker, Ursula Böhmer, Roland Borgmann, Marcus Bredt, Jörg von Bruchhausen, Jutta Brüdern, Lucas Díaz, Thomas Dietzsch, H.G. Esch, Brigida Gonzáles, Andreas Grabow, Claus Graubner, Bernadette Grimmenstein, Wolfgang Guenzel, Gerhard Hagen, Roland Halbe, Jörg Hempel, Marc Jordi, Ali Kepenek, Guido Kirsch, Achim Kleuker, Holger Knauf, Christoph Lison, Ge Milting, Adrian Moser, Stefan Müller, Axel Nieberg, Clemens Ortmeyer, Edgar Restle, Christian Richters, Dejan Saric, Eckhard Scholz, Reinhard Schwederski, Susanne Wegner, Herbert Zimmermann

Juridische informatie

Inhoud van ons internetaanbod

Wij hebben de in­for­ma­tie op onze website uiterst zorg­vul­dig sa­men­ge­steld. Het is echter steeds mo­ge­lijk dat er fouten in­slui­pen. Om deze reden kunnen wij geen aan­spra­ke­lijk aan­vaar­den inzake ac­tu­a­li­teit, in­hou­de­lij­ke en tech­ni­sche cor­rect­heid en vol­le­dig­heid van de in­for­ma­tie.

De kleur­weer­ga­ve van pro­duct­af­beel­din­gen kan om tech­ni­sche redenen af­wij­ken van het ori­gi­neel. Niet alle pro­duc­ten die op onze website af­ge­beeld worden, zijn in alle landen le­ver­baar.

Alle in­hou­de­lij­ke in­for­ma­tie en aan­bie­din­gen zijn vrij­blij­vend en niet-bin­dend. Tech­ni­sche wij­zi­gin­gen en fouten blijven voor­be­hou­den.

Gegevensbescherming

FSB ver­langt uw per­soon­lij­ke ge­ge­vens uit­slui­tend wanneer u actief en recht­streeks met ons contact opneemt. Ge­ge­vens die wij ont­van­gen via for­mu­lie­ren of e-mails worden door ons uit­slui­tend ge­bruikt om de vraag in kwestie te be­ant­woor­den waarna ze worden gewist.

Wij slaan uw ge­ge­vens enkel op indien u ze in het kader van een re­gi­stra­tie voor onze dienst „Mijn FSB“ heeft in­ge­voerd. In dit geval be­schik­ken wij slechts over uw naam, uw branche en uw e-mail­adres. Bij­ko­men­de ge­ge­vens geeft u vrij­wil­lig en helpen ons om u in­for­ma­tie op maat te kunnen bieden. Via uw „Mijn FSB“-toe­gang kunt u per­soon­lij­ke ge­ge­vens op elk moment in­kij­ken, ver­be­te­ren of wissen.

Deze ge­ge­vens worden geens­zins door ons aan derden door­ge­ge­ven. Aan de basis hiervan liggen de be­pa­lin­gen van de Duitse fe­de­ra­le wet op de ge­ge­vens­be­scher­ming en de te­le­com­mu­ni­ca­tie­wet.

Gebruik van cookies

Om te ga­ran­de­ren dat u kunt ge­nie­ten van de vol­le­di­ge func­ti­o­ne­le omvang van onze di­gi­ta­le ca­ta­lo­gus en dat het in­for­ma­tie-aan­bod af­ge­stemd is op uw per­soon­lij­ke in­te­res­ses, maakt onze website gebruik van zo­ge­naam­de cookies. Cookies ver­tel­len ons systeem of u reeds een ge­re­gi­streerd ge­brui­ker van de website van FSB bent en dienen voor de ano­nie­me sta­tis­ti­sche ge­bruiks­ana­ly­se door Google Ana­ly­tics (zie hier­on­der). Een cookie is een klein tekst­be­stand dat op uw harde schijf wordt ge­ko­pi­eerd. U kan er zeker van zijn dat cookies geen schade toe­bren­gen aan uw com­pu­ter en geen vi­rus­sen be­vat­ten. Ze slaan geen per­soon­lij­ke ge­ge­vens op en geven er ook geen door.

Google Analytics

Voor de ano­nie­me sta­tis­ti­sche ge­brui­kers­ana­ly­se maakt onze website gebruik van Google Ana­ly­tics, een we­ba­na­ly­se­dienst van Google Inc. („Google“). Deze dienst maakt gebruik van zo­ge­naam­de cookies. Een cookie is een klein tekst­be­stand dat op uw harde schijf wordt ge­ko­pi­eerd. De in­for­ma­tie die door cookies wordt ver­za­meld, wordt door­ge­stuurd naar een Goog­le-ser­ver in de VS en daar op­ge­sla­gen.

Om uw private sfeer binnen een zo breed mo­ge­lijk kader te be­scher­men, hebben we op onze website een zo­ge­naam­de IP-ano­nie­mi­se­ring ge­ac­ti­veerd. Hier­door wordt uw IP-adres door Google binnen de lid­sta­ten van de Eu­ro­pe­se Unie of in andere landen die het verdrag over de Eu­ro­pe­se Eco­no­mi­sche Ruimte hebben on­der­te­kend, in­ge­kort voor het wordt ver­zon­den. Slechts in uit­zon­der­lij­ke ge­val­len wordt het vol­le­di­ge IP-adres naar een server van Google in de VS ver­zon­den en daar af­ge­kort.

In op­dracht van ons zal Google deze in­for­ma­tie ge­brui­ken om uw gebruik van onze website te eva­lu­e­ren met het oog op de sa­men­stel­ling van rap­por­ten van ac­ti­vi­tei­ten op onze website en andere dien­sten die ver­bon­den zijn met het web­si­te- en in­ter­net­ge­bruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Ana­ly­tics door uw browser ver­zon­den wordt, wordt niet met andere ge­ge­vens van Google sa­men­ge­voegd.

U kunt ver­hin­de­ren dat cookies worden op­ge­sla­gen door de gepaste in­stel­lin­gen in uw brow­ser­soft­wa­re uit te voeren. Wij wijzen er echter op dat u in dit geval niet ten volle gebruik kan maken van alle func­ties van onze website. U kan bo­ven­dien de ver­zen­ding aan en de ver­wer­king van de door de cookies ver­za­mel­de ge­ge­vens die be­trek­king hebben op uw gebruik van onze website (incl. uw IP-adres) door Google voor­ko­men door de via vol­gen­de link (http://​tools.​google.​com/​dlpage/​gaoptout?​hl=nl) be­schik­ba­re brow­ser-plu­gin te down­lo­a­den en te in­stal­le­ren.

Disclaimer

Onze website bevat recht­streek­se en on­recht­streek­se ver­wij­zin­gen naar externe web­si­tes waarop FSB noch in­hou­de­lijk, noch au­teurs­rech­te­lijk invloed heeft. Ondanks zorg­vul­di­ge in­hou­de­lij­ke con­tro­le kunnen wij geen aan­spra­ke­lijk­heid aan­vaar­den voor de inhoud van deze in­ter­net­pa­gi­na’s en wensen wij erop te wijzen dat uit­slui­tend de ei­ge­naars in kwestie ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de inhoud ervan.